Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

Adatkezelő: NeoMagnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2360 Gyál, Pesti út 37.
Fióktelep, postacím: 2220 Üllő, Gyömrői út 25.
Cégjegyzékszám: 13-09-161216
Adószám: 24226514-2-13
Email címe: info@neomagnet.hu
Weboldal cím: www.neomagnet.hu
Telefonszám: +36-70-940-3434
Telefonszám: +36-29-745-445

 A NeoMagnet Kft., mint adatkezelő magára nézve kötelezően ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát, az általános adatvédelmi rendeletről szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete alapján és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján.

A NeoMagnet Kft.  vásárlóinak személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági-, technikai-  és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát  garantálja.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató visszavonáságig érvényes.

Adatkezelés célja

Rendelésfelvétel, megrendelések feldolgozása, teljesítése, vásárlók kiszolgálása, számlák kiállítása.
Megrendelések törlésével vagy a megvásárolt áru megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése.
Visszárus anyagok-, áruk kezelése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
 Anyagok-, árúk  ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása a NeoMagnet Kft.  és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, valamint  bizonyos adatok kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés ugyanis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

A kezelt személyes adatok típusa: tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla és kiszállítás esetén  név, cím,adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési módja.

Személyes adatainak kezelését kizárólag az alábbi partnereink részére továbbítjuk:

- számviteli-, pénzügyi-, banki-, marketing szolgáltatást nyújtó, valamint  futárszolgálati-, postai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóinknak, melyek a NeoMagnet Kft. kereskedelmi működését segítik elő.

Jogszabályban előírt kötelezettségünk teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekeink védelme érdekében, bizonyos személyes adatokat kiadunk közhatalmi szerveknek.

Teljes körűen garantáljuk, hogy harmadik félként azonosított magánjogi szervezet kizárólag az adatvédelemre, információ biztonságra és titoktartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések legteljesebb betartásával, az ilyen szervezettel kötött megállapodásban rögzített szerződéses terjedelemben férhet hozzá az Ön adataihoz.

A NeoMagnet Kft. ügyfeleinek, beszállítóinak és ezek alkalmazottainak személyes információit semmilyen harmadik féllel nem osztja meg azzal a céllal, hogy harmadik felek ezen személyes információkat további marketing céllal használják.

Azzal, hogy Ön kereskedelmi kapcsolatot létesít a NeoMagnet Kft-vel. vagy bármilyen személyes adatot ad meg, beleegyezik adatainak ilyen jellegű gyűjtésébe, továbbításába, tárolásába, megőrzésébe és feldolgozásába, amennyiben ezen adatok szükségesek azon célhoz, melyre begyűjtötték őket.

A www.neomagnet.hu weboldalunk  látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a NeoMagnet Kft..

Amikor Ön a www.neomagnet.hu  internetes honlapját látogatja, személyes adatait is átadja számunkra. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, email cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja NeoMagnet Kft-hez, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a NeoMagnet Kft.– az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A NeoMagnet Kft. honlapján keresztül a NeoMagnet Kft. tudomására jutott adatokat harmadik személy számára, a feldolgozáshoz szükséges adatokat kivéve – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.  A NeoMagnet Kft. az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Biztonsági kamerák felvételei során birtokba jutott adatkezelése

A NeoMagnet Kft. fióktelepén biztonsági kamerarendszert üzemeltet, a személy.-, vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 133./2005. évi törvény alapján fióktelephelyének védelme-, a rendkívüli események megelőzése-, következményeinek elhárítása, kivizsgálásának segítése, a jogsértések észlelése,  valamint a jogsértő cselekmények megelőzése céljából. A rendszer az épületben zajló eseményeket rögzíti és a felvételeket a törvény rendelkezéseinek megfelelően tárolja.

A NeoMagnet fióktelepére történő belépéssel Ön hozzájárul ahhoz, hogy a felvételeken az Ön képmását a NeoMagnet Kft. – a jogszabályokat betartva – azonosításra alkalmas minőségben rögzítse, tárolja, kezelje, illetve a jogszabály által megjelölt esetekben harmadik fél részére kiadja. A fenti adatkezeléshez kapcsolódó jogokon túl Ön a NeoMagnet Kft. elérhetőségein kérhet írásos tájékoztatást az Önről készült felvételekről, melyet NeoMagnet Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megad. Kérheti a felvétel zárolását (vagyis megőrzését) akár a rögzítéstől számított 30 napon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez a jogainak gyakorlása érdekében szükséges.

Jogorvoslati lehetőség az adatvédelmi jogok megsértése esetén

Az Általános Adatvédelmi Rendelet számos joggal ruházza fel Önt, a személyes adatok vonatkozásában: kérheti adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésében jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a NeoMagnet Kft. adatvédelmi felelősségének eljárását, illetve a Bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi hatósági eljárást az alábbi szervnél kezdeményezhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5
Telefonszám: 06/1-391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Vissza a  Kezdőlapra